close
تبلیغات در اینترنت
یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ و واقعیت علمی
loading...

زن وشبهات در اسلام

  کلمه صلب وترائب فقط یک بار درسوره طارق آمده وبه جرات میتوان گفت که پرشبه سازترین کلمه درقرآن است وضمنا پرمفهوم ترین کلمه علمی در زیست شناسی که میتواند اعجاز قرآن را بر ملائ سازد که متاسفانه در تارعنکبوتی تصورات ذهنی واقعیت آن گم شده است .معاندین ومخالفین آنرا دستمایه تمسخر قرآن قرارداده اند وحتی برای برخی بهانه ای است برای زیرسئوال بردن وحی خداوند که همچو کلماتی در قرآن است و مدافعین هم به غلط دردفاع ازآن همان خرافات اولیه را میآورند ودفاع میکنند، آنها نیز دست کمی ازمخالفین ندارند .واقعیت…

یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ و واقعیت علمی

 

کلمه صلب وترائب فقط یک بار درسوره طارق آمده وبه جرات میتوان گفت که پرشبه سازترین کلمه درقرآن است وضمنا پرمفهوم ترین کلمه علمی در زیست شناسی که میتواند اعجاز قرآن را بر ملائ سازد که متاسفانه در تارعنکبوتی تصورات ذهنی واقعیت آن گم شده است .معاندین ومخالفین آنرا دستمایه تمسخر قرآن قرارداده اند وحتی برای برخی بهانه ای است برای زیرسئوال بردن وحی خداوند که همچو کلماتی در قرآن است و مدافعین هم به غلط دردفاع ازآن همان خرافات اولیه را میآورند ودفاع میکنند، آنها نیز دست کمی ازمخالفین ندارند .واقعیت چیست واین تصورات از کجا نشائ گرفته.سیزده قرن پیش گذشتگان ما بر اساس برداشت آن زمان تصورات ذهنی را شکل دادند صلب را پشت مرد وترائب را نیز سینه زن انگاشتند چرا به این خاطر که از بین این دو آبی بیرون رونده درقرآن تعریف شده است 

 

یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ وواقعیت علمی

کلمه صلب وترائب فقط یک بار درسوره طارق آمده وبه جرات میتوان گفت که پرشبه سازترین کلمه درقرآن است وضمنا پرمفهوم ترین کلمه علمی در زیست شناسی که میتواند اعجاز قرآن را بر ملائ سازد که متاسفانه در تارعنکبوتی تصورات ذهنی واقعیت آن گم شده است .معاندین ومخالفین آنرا دستمایه تمسخر قرآن قرارداده اند وحتی برای برخی بهانه ای است برای زیرسئوال بردن وحی خداوند که همچو کلماتی در قرآن است ومدافعین هم به غلط دردفاع ازآن همان خرافات اولیه را میآورند ودفاع میکنند، آنها نیز دست کمی ازمخالفین ندارند .واقعیت چیست واین تصورات از کجا نشائ گرفته. سیزده قرن پیش گذشتگان ما بر اساس برداشت آن زمان تصورات ذهنی را شکل دادند صلب را پشت مرد و ترائب را نیز سینه زن انگاشتند چرا به این خاطر که از بین این دو آبی بیرون رونده درقرآن تعریف شده است .آب را نطفه مرد پنداشتند و سینه زن را نرم و این چنین خرافات درباره این دو کلمه خداوند شکل گرفت و تحویل نسل های بعدی داده شد وما وارث این خطای فاحش شده ایم.برخی سعی میکنند خود را مدافع آن قلمداد کنند و چندین صفحه نظرات علمائ اسلام درچند قرن را می آورند و در معرض دید قرار میدهند وخوراک برای معاندین ومخالفین در اختیار میگذارند. به ظاهر مدافع ودر باطن مخالف و بسط دهنده شبهات و برای تشهیذ اذهان و دلیل این کار نیز کشفی در موضوع .جای استخوان را در بدن مرد بالا و پائین میبرند و مقصود خود را عرضه میدارند. یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ را از مجموعه آیات جدا میکنند وروی آن بحث میکنند.

همه راه خطا را میروند.چه مدافعین وچه مخالفین وایراد گیرندگان .چرا ؟عدم اگاهی ازعلم زیست شناسی وزمین شناسی ومفاهیم کلمات خلقت انسان در قرآن است وصد البته تبعیت کورکورانه ازنظرات سیزده قرن گذشته وبدون تفکر و تعقل درآیات. درصورتیکه قرآن جواب آن را بسیار واضح داده است .خلقت انسان از حما مسنون نرم وصلصال سخت پدید امد که همان صلب وترائب است. حما مسنون وصلصال نام علمی آن وصلب وترائب صفت آن است .به مقاله مفهوم منی صلب وتراب مراجعه فرمائید.آیات اول سوره طارق تا هفتم را مرور میکنیم. درمقاله طارق مشروحا بیان شده است وما دراینجا آیات را مرورمیکنیم وبه بحث خود ادامه میدهیم.

وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ- النَّجْمُ الثَّاقِبُ- إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ- فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ- خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ- يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ- إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ-قسم به سمائ زمین و طارق تاریکی مطلقی است که نور ستاره نجم ثاقب(درخشنده) در آن نفوذمیکند.علامه ظباظبائی تعبیر زیبائی در این باره دارد ومیفرماید. "و كلمه (ثقب ) در اصل به معناى دريدن بود، و بعدها به معناى هر چيز نورانى و روشنگر شد، به اين مناسبت كه چنين چيزى پرده ظلمت را با نور خود مى درد"

بنابراین طارق ظمت تاریکی است که نور ستاره درخشنده در ان نفوذ میکند.واقعه بسیارمهم در پروسه خلقت انسان است که ارتباط مستقیم با سمائ دارد و مسلما سمائ هم سمائ زمین است که نور ستاره به آن نفوذ میکند واین تمثیلی بسیار زیبا است برای درک مفهوم علمی در علم زیست شناسی است.به ظلمات ثلاثه مراجعه فرمائید .

هدف قسم به :

  إن كُلَّ نَفسٍ لمّا علَیها حافظٌ- بر میگردد. هیچ نفسی نیست مگر برای آن حفاظی قرارداده ایم این آیه نقش حفاظتی طارق رادر نفسی بیان میکند که طارق مسئول حفاظت از بوده است .ما سه کلمه داریم سمائ،طارق و نجم ثاقب که نقش حفاظتی برای نفس اولیه حیات رابرعهده داشته اند.نجم ثاقب توصیف طارق است ونمی تواند حافظ برای نفس باشد .سمائ باید تاریک وظلمات بوده باشد تا نفس در آن محفوظ باشد.کل نفس همه نفس راهم میتواند شامل شود

مثلا سمائ زمین هم اکنون هم شب و روز بر نفوس علیها حافظ است. ولی نفس مورد نظر در این ایات نفسی است که در زمان سمائ ظلمات وجود داشته که بر ان حافظ بوده است واین میتواند نفس اولیه حیات در زمین اولیه وقبل ازثم الستوی الی السمائ باشد که جو اولیه زمین که دودی وتاریک بود وحما مسنون وصلصال در آن به وجود آمدند و سپس خداوند به سر و سامان دادن آسمان زمین میپردازد .به مقاله صلب وترائب وخطای برداشت قدما وموخرین مراجعه فرمائی. نفس واحده که سرمنشائ حیات درزمین اولیه است نیاز به این حافظ داشته است.

فَلیَنظُر الإنسانُ مِمَّ خُلِقَ- خلق من ماء دافق- یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ-إنَّه عَلی رَجعِهِ لَقادر-انسان بنگرد از چه چیزیی خلق شده ازآبی دفع شونده که از بین صلب جسم سخت وترائب جسم نرم بیرون رفته است و خداوند قادر است آنرا برگرداند. خداوند به طارق قسم یاد میکند تا موضوع مهمی از تاریخچه پیدایش حیات و رویداد مهم درسرنوشت آغازین خلقتی انسان را تذکر دهد. بسیاری آیات قبل ازصلب وترائب را نادیده میگیرند و ارتباط این قسم رابا خلقت انسان ذکر نمیکنند. باید ارتباط تنگاتنگی بین طارق وخلق من ماء دافق وجود داشته باشد. .پس انسان بنگرد که ازچه آفریده شده، ازآبی بیرون رونده که از بین جسم سخت وجسم نرم حادث شده است اینجا نفس واحده مشخص میشود.

آیه بعدی را ملاحظه فرمائید. ما به برگرداندن آن قادریم إنَّه عَلی رَجعِهِ لَقادر .آیاخداوند متعال میفرماید ما آبی که نطفه مرد است و خارج شده را قادر هستیم برگردانیم یا حیات را درابتدای خلقت انسان آفریدیم قادرهستم آن رابرگردانیم .

حیات (نفس اولیه حیات در حما مسنون نرم وبر روی صلصال سخت که برای تبدیل ملکول های مونومر ها به پلی مرها را میبایستی ملکول آب از محیط صلصال دفع بشود) در زمین آفریدیم و قادر هستیم آنرا برگردانیم .چرا درآیات الهی تفکر نمی کنیم این یک موضوع است که نشان میدهد که تصورات ذهنی گذشتگان در باره این آیات نمی تواند واقعیت موضوع را بیان کند

ودوم میفرماید خلق من مائ دافق ،ما خلق کرده ایم، نمی فرماید ما خلق میکنیم که استمرارداشته باشد. خداوند خلقت انسان را ازطین که خاک رس است آفرید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِن طِينٍ-ما انسان را از مشتقات بیرون آمده از طین آفریدیم- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُون-انسان از توده نرم وسیاه وسفال سخت وخشک وحرارت دیده آفریدیم. بنابراین صلب وترائب همین صلصال وحما مسنون است. علاقمندان میتوانند به مقاله حمامسنون و صلصال در قرآن بنیان و اساس حیات در زمین است مراجعه فرمایند.

امروزه دانشمندان زیست شناسی به این واقعیت قرآنی که منشائ خلقت انسان درزمین اولیه سفال وتوده نرم سیاه است رسیده اند واین موضوع یکی ازکلیدهای مهم معمای خلقت انسان است که خداوند در 1400 سال پیش بیان کرده .گذشتگان برای فهم این موضوع به تصورات ذهنی روی آورده بودند واین تصورات ذهنی را بر باور خود نشاندیم وسعی نمیکنیم این نوع آیات زیبا وعلمی قرآن را بررسی وبا علم روز زیست شناسی تطبیق دهیم.

خداوند درسوره نجم آیه 27 صراحتا تصورات ذهنی که برعلم یک موضوع استوار نیست را نفی کرده ودرعبارتی زیبا فرموده وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا-آنها علم اینکه ملائکه چیست را ندارند وبر پایه تخیلات ذهنی خود مطالبی را بیان میکنند در حالی که تصورات ذهنی برای رسیدن به واقعیت علمی راه به جائی نمی برد-

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا-از آنچه علم آن را نداری پیروی نکن زیرا گوش وچشم ودل تو در این باره مسئول هستند.به خدا پناه می بریم ازتصورات ذهنی گهن مربوط به نظرات هزار سال قبل که بر باور ما بد جوری چسبیده ورها نمیشود ودر قرن شکوفائی علم هم همان نظر گذشتگان که بر اساس علم آن زمان بیان شده را حاضر نیستیم به خاطر خدا اصلاح کنیم وقرآن را از شر شبهات خود ساخته رها کنیم .خداند به همه ما بخصوص به علمای روشن ضمیر ما درک حقایق علمی آیات متشابه را عنایت فرماید.سید محمد تقوی  اهرمی -خرداد 1397.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1397
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 6
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 22
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 22
 • بازدید ماه : 39
 • بازدید سال : 1,345
 • بازدید کلی : 3,259