close
تبلیغات در اینترنت
جن و جان و انس و رابطه ان با علم زیست شناسی
loading...

زن وشبهات در اسلام

  مقدمه نوشتار کلمه جن به معنی پدیده پوشیده از حواس انسان است .تا زمانی که ناشناخته است جن است.درفرهنگ ملل مختلف دارای معانی متفاوتی است در ایران قبل ازاسلام مترادف بود با دیو وپری وپس ازاسلام این کلمه جای خود را به جن داد. قبل از ظهوراسلام اعراب بادیه نشین درسفرهای طولانی وبیشتر درشب ها به پدیده های ترسناک وناشناخته جن واجنه میگفتند وبرای توجیه آنها دست به تصورات ذهنی وخرافات میزدند.مثلا موجوداتی که شب ها بدون دیدن وشناختن به انسان لطمه میزد مانند ماروعقرب را جن مینامیدند .سگ سیاه بطور مثال…

جن و جان و انس و رابطه ان با علم زیست شناسی

 

مقدمه نوشتار

کلمه جن به معنی پدیده پوشیده از حواس انسان است .تا زمانی که ناشناخته است جن است.درفرهنگ ملل مختلف دارای معانی متفاوتی است در ایران قبل ازاسلام مترادف بود با دیو وپری وپس ازاسلام این کلمه جای خود را به جن داد. قبل از ظهوراسلام اعراب بادیه نشین درسفرهای طولانی وبیشتر درشب ها به پدیده های ترسناک وناشناخته جن واجنه میگفتند وبرای توجیه آنها دست به تصورات ذهنی وخرافات میزدند.مثلا موجوداتی که شب ها بدون دیدن وشناختن به انسان لطمه میزد مانند ماروعقرب را جن مینامیدند .سگ سیاه بطور مثال به دلیل بدن سیاه درشب وتاریکی مطلق بیابان های عربستان که فقط چشمان ان پیدا بود را جن وشیطان میدانستند .چند ماه پیش شیخ العلمائ وهابی فتوا صادر کرد که سگ های سیاه را بکشید که شیطان هستند.هنوزهم آن خرافات درآن دیاررواج دارد .جن را موجودی مستقل ازانسان میدانستند که زنده هستند ودارای قدرت فوق العاده وچنان قدرتی داشتند که میتوانستند به آسمان ها بالا بروند وسخنان خداوند را جاسوسی کنند. با انسان ازدواج میکردند واولاد وهمسرداشتند وامثالهم .این خرافات بعد از ظهور اسلام در تفاسیرآیات متشابه جن وجان تاثیر خود را گذاشت وامروزه نظر گذشتگان وبرداشت آنان درآن زمان برتمامی ترجمه ها وتفاسیر سایه افکنده است   

سوره جن درقرآن آیاتی دارد که مفسرین محترم با همان دید کهن مربوط به هزارسال قبل آنرا تفسیر میکنند .هدف این نوشتاربا استناد به تفسیرقرآن به قرآن ورهنمود علامه طباطبائی وپیشنهاد طبق روش سوم ایشان، رفع ابهامات وخرافات در باره جن وجان است .از این دید به بررسی ایات قران پرداختم ومطالب مستند وجالبی درباره جن وجان ونظر قرآن درباره آنها کشف کردم که به حضورعلاقمندان وبرای رهائی از خرافات وشبهات دامنگیرآیات مربوطه ارائه میگردد .

 

جن وجان دو مفهوم علم زیست شناسی در قرآن

مقدمه نوشتار

کلمه جن به معنی پدیده پوشیده از حواس انسان است .تا زمانی که ناشناخته است جن است.درفرهنگ ملل مختلف دارای معانی متفاوتی است در ایران قبل ازاسلام مترادف بود با دیو وپری وپس ازاسلام این کلمه جای خود را به جن داد. قبل از ظهوراسلام اعراب بادیه نشین درسفرهای طولانی وبیشتر درشب ها به پدیده های ترسناک وناشناخته جن واجنه میگفتند وبرای توجیه آنها دست به تصورات ذهنی وخرافات میزدند.مثلا موجوداتی که شب ها بدون دیدن وشناختن به انسان لطمه میزد مانند ماروعقرب را جن مینامیدند .سگ سیاه بطور مثال به دلیل بدن سیاه درشب وتاریکی مطلق بیابان های عربستان که فقط چشمان ان پیدا بود را جن وشیطان میدانستند .چند ماه پیش شیخ العلمائ وهابی فتوا صادر کرد که سگ های سیاه را بکشید که شیطان هستند.هنوزهم آن خرافات درآن دیاررواج دارد .جن را موجودی مستقل ازانسان میدانستند که زنده هستند ودارای قدرت فوق العاده وچنان قدرتی داشتند که میتوانستند به آسمان ها بالا بروند وسخنان خداوند را جاسوسی کنند. با انسان ازدواج میکردند واولاد وهمسرداشتند وامثالهم .این خرافات بعد از ظهور اسلام در تفاسیرآیات متشابه جن وجان تاثیر خود را گذاشت وامروزه نظر گذشتگان وبرداشت آنان درآن زمان برتمامی ترجمه ها وتفاسیر سایه افکنده است   

سوره جن درقرآن آیاتی دارد که مفسرین محترم با همان دید کهن مربوط به هزارسال قبل آنرا تفسیر میکنند .هدف این نوشتاربا استناد به تفسیرقرآن به قرآن ورهنمود علامه طباطبائی وپیشنهاد طبق روش سوم ایشان، رفع ابهامات وخرافات در باره جن وجان است .از این دید به بررسی ایات قران پرداختم ومطالب مستند وجالبی درباره جن وجان ونظر قرآن درباره آنها کشف کردم که به حضورعلاقمندان وبرای رهائی از خرافات وشبهات دامنگیرآیات مربوطه ارائه میگردد .

قبل ازپرداختن به سوره جن در مقاله جداگانه  ابتدا باید مفاهیم جن وجان وهمچنین انس وانسان از نظر قرآن را بدانیم تا مفاهیم آیات سوره جن برایمان قابل درک شود .البته این یک نظر تحقیقی وضمنا انتقادی است برای رفع شبهات آیات متشابه قرآن. با تفکر وتعقل و تدبردرآیات متشابه درباره جن وجان ومقایسه با آیات مشابه آن مطالب جدید وجالب وکاملا مطابق علم روز زیست شناسی درمفاهیم جان وجن دستگیرمان خواهد شد .

البته باید ابتدا ذهن را از تمامی تعاریف در باره جن وجان پاک کرد وابتدا آیات قرآن با قرآن را بررسی ونتیجه را با علم روز مقایسه کرد.تائید کردن یا عدم تائید آن با خوانندگان ومحققین محترم است .دراین بررسی که درپایان بحث به آن خواهیم رسید وبه دلیل طویل بودن مطالب درچند قسمت خدمت خوانندگان عزیزارائه میشود.به این نتایج خواهیم رسید.لازم است به مطلب زیر اشاره کنم که طبق آیات قرآن اولا جن وجود دارد و زنده است و در انسان در ارتباط مستقیم قرار دارد ،زاد و ولد هم دارد ولی با تصورات جدید ومبتنی بر قرآن وعلم که شرح داده میشود نه با خرافات گذشته تصورات ذهنی نظرات کهن هزار سال قبل نشسته بر باور ما.

 

جان وجن وتفاوت آنها

هردو جن و جان وانس وانسان به یک الف نیاز دارند جن بشود جان وانس بشود انسان.تمامی کل شیئ برای توصیف نیاز به اسمائ دارند و حروف اسمائ با الف شروع میشوند وتوصیف ذات باریتعالی با الف آغاز میشود والله اسم خدا است. همه کیهان بر اساس دید قرآن برای انسان خلق شده و آزمایش او درحیات زمین هدف ذات باریتعالی است ، نقش الف بحث مفصلی میطلبد که استاد دکتر غلامحسین دینانی در کتاب عقل الله به آن اشاره کرده که بحثی است کلامی ولی دلائل خاص خود را دارد. تا کنون کسی فرق جان وجن را نمیداند. کلمات درقرآن اعجاز آن است وبدون برنامه وهدف بیان نشده. جان را همان جن میدانند. باید فرقی داشته باشد.ی  خداوند اراده کرده است که حق را با کلمات خود محقق سازد .حال رابطه این دو کلمه شاهکار قرآن مجید در چیست.

 

جن وابلیس دارای ماهیت شبیه ملائکه هستند. باستناد آیه فَسَجَدَ الْمَلآئِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ- إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى أَن یَکُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ-خداوند به ملائکه فرمود به بشرسجده کنید همه سجده کردند مگر ابلیس. خداوند درآیه دیگری میفرماید ابلیس ازجن بود و از آتش. پس بنابراین جن هم مانند ابلیس است ازماهیت ساختاری مشترک با ابلیس ولی با وظائف محوله الهی که با ابلیس تفاوت دارد .البته ابلیس هم خداوند برای هدف آزمایش قراردادن انسان خلق شده ووظائف محوله را که درخلقت انسان برعهده گرفته انجام میدهد.

ابتدا باید بدانیم ملائکه دارای چه ماهیتی است.آیه 1 سوره فاطر بوضوح ماهیت ملائکه را شرح داده است. اساس خلقت کیهان بر ملائکه که قوانین طبیعت هستند استوار است- به مقاله ماهیت ملائکه در قرآن وتصورات ذهنی- و مقاله انبساط کیهان از نظر علم وقرآن مراجعه فرمائید. از مطالعه این مقالات متوجه میشوید که ملائکه اسباب وقوانین طبیعت هستند و قوانین هم قواعدی هستند که نیرو را در یک مجموعه به بند میکشند.

جنس جان از آتش مارج است ونار سموم

وَ لَقد خَلقنا اْلِانسانَ مِن صَلصلٍ من حماءٍ مَسنونٍ و الجآنَّ خلقنه من قَبلُ مِن نّار السَّموم-حجر26و37-

خلق الانسان مِن صَلصلٍ کَالفَخّار و خَلَقَ الجانَّ مِن مّارجٍ من نّارٍ-رحمن 14و15.

 

در آیات اول خداوند میفرماید درحقیقت ما انسان را درصلصال وازحما مسنون خلق کردیم وجان را قبل ازخلقت انسان از نارسموم آفریده بودیم و درهردو آیات ماهیت صلصال وحما مسنون را ازماده وجان را ازانرژِی بیان میفرماید. جان ازنوعی انرژی یا نیرو است که درارتباط با انسان است. انرژی است که شعله ودود ندارد مارج من نار وجنس نفوذ کنندگی دارد و نارسموم است، خاصیت نفوذ کنندگی آن ازمفهوم آیه چنین برمی آید که درموجودت زنده وبی جان ماهیت نفوذی دارد .چرا جاندار وبی جان ،زیرا قبل از خلقت انسان خلق شده و بعد از زمان طولانی به استناد آیات در قرآن که مطرح میشود جن ازاو منشعب شده وهنوز هم جن داریم وجان یک پدیده نیستند جدا ازهم هستند. انرژی هستند که در ساختار تشکیلاتی موجودات زنده وغیر زنده نفوذ پذیرند.

 

نیرو و انرژی از زمان خلقت کیهان و قرار گرفتن ملائکه در موقع انبساط کیهان توسط خداوند متعال در نهاد کیهان گذاشته شد. الحمد لله الذى خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون-سپاس ازآن خدائی است که هنگام خلقت سموات والارض نوروتاریکی را درآن قرارداد. همانطور که علم فیزیک بیان کرده جهان مادی از انرژی که در ارتباط با نور یا فوتون است وانرژی تاریک تشکیل شده و نورهم انرژی است مانند الکترو مغناطیس ،فوتون ها،میونها که ذرات بنیادی را بهم وصل میکنند وامواج رادیوئی وسایر تشعشعات نشرشده توسط واکنشهای هسته ای مانند اشعه ماوائ بنفش،اشعه ایکس وغیره .این ها همه نوعی مارج من نار است. آتش بی دود .نیرو وانرژی است. آیا جان هم براساس آیات قرآن میتواند یکی ازاینها باشد .

 

ماهیت جان با آنها یکی است ولی جان برای خلقت انسان و قبل از آن آفریده شده وبا انس سرو کار دارد. مانند این آیه فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. فعلا به معنی این آیه نمی پردازم و درموقع مناسب به آن اشاره میکنم.کلمه جان در قرآن 7 بار امده که دوبارآن به معنی ماری که ازتبدیل عصای موسی بیرون امد وبه این جهت هم خداوند از کلمه جان استفاده کرده وارتباط با جان که قبل از خلقت انسان خلق شده ندارد و پنج ایه دیگر سه آیه در سوره حجر و الرحمن و دو آیه با قاصرات ومقصورات نام برده شده وبا جن متفاوت است و هر دو دارای ماهیت آتش هستند

 

 نیروئی که انرژی تولید میکند .جان درقرآن دوبار ماهیت آن به عنوان نار سموم ومارج من نار نام برده شده. اما جن تنها یک بار وآن هنگامیکه ابلیس خود را از ماده یا خاک مبرا میداند ومیگوید چرا من که ماهیتم از آتش است به انسان که از ماده یا خاک است ،سجده کنم وخداوند میفرماید ابلیس ازجن بود .بنابراین ما هم استنباط میکنیم که ماهیت جن هم از آتش است.

بنابراین جان وجن دو پدیده جدا ازهم هستند با ماهیت واحد. برای روشن شدن مفاهیم جان وجن اشاره ای به آتش داشته باشیم .باید توجه داشت که خداوند متعال مطالب روز علوم تجربی وزیست شناسی را برای ما در قالب تمثیل بیان میکند کمی تفکر و تعقل لازم است بیان میکند و مسلما ایات متشابه هستند وظاهر آیات مقصود ذات باریتعالی نیست به آیه 7سوره ال عمران توجه فرمائید. 

هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُمُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاّ أُولُوا اْلأَلْبابِ-خداوند است که کتابی بسوی تو نازل کرد که در آن آیات محکم که اساس قرآن بر آن قرار دارد وهمچنین آیات متشابه.کسانیکه در دل هایشان شک وتردید است از ظاهر آیه (که برای بیان  مطلب خاصی است)استفاده میکنند برای فتنه انگیزی وسوئ استفاده ازتاویل آن وتاویل این نوع آیات را فقط خداوند ودانشمندان علوم میدانند .آنها کسانی هستند که میگویند ما به تمامی آنچه از خداوند نارل شده ایمان داریم واین تذکری است برای اهل یقین وعلم.

آتش وماهیت جن وجان

حال آتش را مثل میزنیم . سوختن عملی است که درآتش اتفاق می افتد -الَّذِی جَعَلَ لَکُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ-خداوند است که درنهاد درخت سبز برای شما آتش را قرارداد که هروقت نیاز داشتید آن را بیرون می آورید. شرایط را برای بیرون آوردن آتش باید فراهم کرد درختی که خشک شد وآب درون آن بخارشد آماده است که شما عمل سوختن را انجام دهید وسوختن واکنش شیمیائی است با اکسیژن هوا وقتی ما نفت را که درجه احتراق آن بالا است را بر روی چوب میریزیم وآتش میزنیم این واکنش شیمیائی شروع میشود وئیدراتهای کربن موجود درچوب با اکسیژن ترکیب میشوند وانرژی آزاد میشود وما با حرارت ونوروشعله ان را (انرژی را که آزاد میشود) و دود حس میکنیم.دود ضایعات غیر از ئیدات های کربن موجود در چوب است که بصورت خاکستر سبک همراه شعله به دلیل سبک وداغ بودن همراه هوای داغ به بالا میرود .هر آتشی که شعله ایجاد کند دود میدهد .آتش در حرارت بسیار بالا نور میدهد .

 

بنابراین آتش در نهاد خود حرارت ،نور وانرژی دارد.جان و جن باید یکی از این سه نوع نیرو که درنهاد آتش است تشکیل شده باشند و درضمن با ساختار مادی انسان که انس است هم رابطه داشته باشد.

آیا این تمام موضوع سوختن است، عاملی که این تظاهرات سوختن را بیرون میدهد واکنش شیمیائی است که از دید ما پنهان است. حال سوختن کند داریم وتند وفوق العاده سریع مثال در علوم طبیعی فراوان است ،حرارت و انرژی آنهم متفاوت است و دربدن موجود زنده کند است و شعله ندارد و آنزیم ها نقش نفت را بازی میکنند ( نقش استارتر) وئیدرات های کربن ،پروتئین ها، چربی ها را وادار به سوختن میکنند وانرژی مورد نیاز بدن تامین میشود.آتش در حرارت فوق العاده بالا مثلا چند میلیارد درجه کیهان را ایجاد میکند و همینطورکه پائین میآید هسته های اتم یعنی پروتون ونوترون وبازهم پائین ترالکترون ها رابه هسته اتم می آورد وبازهم پائین ترهمان طورکه آیه فوق فرمود نیاز انسان را برطرف میکند .آیا این مفاهیم اعجاز قرآن نیست .

یکی ازعلائم سوختن کند درمثلا بدن انسان حرارت بدن او است که روی درجه 37 بقدرت خداوند متعال وبا دخالت اسباب وقوانین طبیعت که ملائکه هستند ثابت میمانند وبقیه انرژی دربدن صرف انواع فعالیت های جسمی بکار گرفته میشود واگر مازاد داشته باشد که از پرخوری است بصورت چربی دربدن ذخیره میشود.

موجودات زنده از دوعامل ماده وانرژی تشکیل شده اند عناصروترکیبات شیمیائی ساختارجسمی را به وجود می آورند. درترکیبات شیمیائی هم نیرو بکاررفته مانند سنگ ها ولی فرقی که موجود زنده وسنگ دارد درعمل سوخت وساز دردرون ساختار بدن است که همین سوختن استکه بدون آن موجود زنده مفهومی ندارد.

حال این انرژی که درسوختن ازاد میشود ازکجا می آید. ملکول های شیمیائی از پیوستن اتم ها به یکدیگرایجاد شده اند. این اتم ها با اشتراک گذاشتن الکترون های مدار خارجی خود بصورت اشتراکی یا رد وبدل کردن ان پیوند ملکولی را ایحاد میکنند .نیرووانرژی دراین پیوندها دخالت مستقیم دارند. این پیوند ها که ازهم گسسته میشوند انرژی را آزاد یا از محیط میگیرند. این پیوند ها درطبیعت بی جان مانند سنگ ها بدون تغییر باقی میمانند مگر اینکه برخی از ترکیب شیمیائی آن با اکسیژن واکنش داشته باشند واکسید بشوند.مانند اکسید آهن .

 

درموجودات زنده این پیوند ها درسلول ها ودیگر اعضای بدن دائم درتغییر وتبدیل هستند و انرژی میگیرند و آزاد میکنند. هرترکیب شیمیائی دربدن دارای یک واسطه است بنام آنزیم ها.این مطالب مقدمه کوتاهی بود که در مورد تعریف مفهوم جان وجن مورد استفاده ما قرارمیگیرد. بنابراین میتوانیم اینطوراستنباط کنیم .جان وجن هردوانرژی درون ترکیبات آلی هستند وقتی جان به جن تبدیل میشود این انرژی سوخت وساز میشود وبا انس بهم میپیوندند ومجموعه انس وجان راتشکیل میدهند. 

جان چیست.

درمقاله بعد جن و جان از خرافات تا واقعیت قرآنی-قسمت اول جان باستناد آیات قرآن آن را تعریف میکنیم حال مفاهیم ازنظرعلمی روشن شد وباید به قرآن مراجعه کنیم ببینیم قرآن این موارد را اشاره کردم را تائید میکند یا خیر دراین نظریه تناقصی وجود دارد .بقیه انشاالله درمقاله بعدی .با ما باشید و دنیای زیبای کلام خداوند متعال را در آیات متشابه کشف کنیم و لذت ببریم وبه کسانیکه وحی خداوند به رسول اکرم(ع) را خواب رسولانه میدانند.تذکر دهیم تنها با مطالعه نظرگذشتگان وبدون آگاهی به علوم تجربی ومراجعه به قرآن نمی توان ایات متشابه قرآن را فهمید .صم بکم عمیا فهم لا یعقلون –سید محمد تقوی اهرمی-17/2/1397

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1397
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 6
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 15
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 15
 • بازدید ماه : 32
 • بازدید سال : 1,338
 • بازدید کلی : 3,252